Vad är en IPO?

En – Initial Public Offering – IPO, eller en börsnotering av ert bolag, innebär att ert företags aktier blir tillgängliga för handel på antingen en reglerad eller oreglerad marknadsplats. Genom att en IPO, kan ni uppnå en ägarspridning genom att antingen utföra en nyemission av ert företags aktier eller genom att befintliga ägare avyttrar hela eller delar av sitt existerande innehav.

Hur fungerar IPO?

Den största fördelen med en IPO är att ni har möjligheten att få in nytt kapital till ert bolag. Vid en nyemission kan era befintliga ägare avyttra hela eller delar av sitt existerande aktieinnehav.
En IPO erbjuder nämligen allmänheten att teckna aktier i ert bolag till en på förhand fastställd teckningskurs som speglar ert bolags värdering. Som alternativ till aktier kan ni även välja att emittera – så kallade Units. En Unit kan innehålla en kombination av till exempel aktier och teckningsoptioner som ger intresserade investerare – rättigheten men inte skyldigheten – att i framtiden teckna ytterligare aktier i ert bolag till en viss lösenkurs.
Detta innebär att ert företag potentiellt kan ta in stor mängd kapital även efter tillfället för IPO.

Så fungerar IPO

En IPO är en flerstegsprocess och löper generellt under en period på mellan 3–6 månader, men kan även ta längre tid ifall ni till exempel måste avsätta extra tid för att samordna ert företags resurser.
Vid IPO måste först den kontrollerande myndigheten och den valda marknadsplatsen godkänna att ert bolag uppfyller alla krav för IPO.
Dessa beslut baseras på noggranna granskningar av ert företag och den historik som bolaget har.
I regel är en finansiell rådgivare, ett emissionsinstitut och en legal rådgivare involverade i denna process.
Detta kan dock variera från situation till situation, exempelvis kan flera finansiella rådgivare samarbeta för att genomföra IPO via – så kallad joint bookrunning.

Vilka är fördelarna med en IPO?

Det finns flera skäl till att ett bolag väljer en IPO. En IPO innebär bland annat att ert bolaget får en bredare aktieägarbas. Ni får en avsevärt och ökad tillgång till kapitalmarknaden. Dessutom får ert bolaget en form av kvalitetsstämpel. Ytterligare en effekt är ökad varumärkeskännedom, som innebär att kunder, leverantörer och potentiella arbetstagare lättare kan få upp ögonen för ert företag och er verksamhet. Därtill kan ert företag i en börsnoterad miljö använda era aktier som betalningsmedel i samband med förvärv av andra bolag.
När ett bolag går från att vara privat till att bli publikt, ställs det högre krav på insyn och rapportering. Detta kräver resurser, men samtidigt ger IPO en ökad transparens som i sin tur är fördelaktigt för fler än bolagets ägare, till exempel kan ert bolag få lån av kreditgivare på mer fördelaktiga villkor och större lätthet. Sammantaget finns det utökade möjligheter för bolaget att växa vid IPO.